ecoints
Кои лица попадат в категорията „Видна политическа личност“?
Съгласно чл.36, ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари видни политически личности в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации, са физически лица, които изпълняват или на които са били поверени следните важни обществени функции:

1. държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;

2. членове на парламенти или на други законодателни органи;

3. членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;

4. членове на сметна палата;

5. членове на управителни органи на централни банки;

6. посланици и управляващи дипломатически мисии;

7. висши офицери от въоръжените сили;

8. членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - държавата;

9. кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;

10. членове на управителните органи на политически партии;

11. ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

Категориите определени в т. 1-7 включват съответно и доколкото е приложимо длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

Категориите, определени в т. 1 - 8, не включват длъжностни лица на средно или по-ниско ниво.

Кои лица са „свързани“ с видни политически личности?

Съгласно чл.36, ал.5 от Закона за мерките срещу изпиране на пари за “свързани лица” с видни политически личности се смятат:

1. съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

2. низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

3. възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

4. роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

5. всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с лице, попадащо в категорията „Видна политическа личност“ на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с такова лице;

6. всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице, попадащо в категорията „Видна политическа личност“;

В категорията „Видна политическа личност“ и „свързани лица“ попадат и лицата, които през последните 12 /дванадесет/ месеца са заемали посочените по-горе длъжности.