ecoints
Общи условия
за ползване на електронен Портфейл Екойнтс на „Еконт финансови услуги“ ООД

Чл. 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия регулират условията за използване на платежни услуги, предоставяни чрез мобилното приложение Портфейл Екойнтс, наричано по-нататък Екойнтс и се прилагат към всички функционалности, които Екойнтс предоставя.

2. Настоящите Общи условия уреждат съдържанието на правоотношенията между Вас, в качеството Ви на физическо лице - потребител и наш клиент (наричан за краткост по-нататък „Потребител (Клиент)“ и/или „Вие“) и „Еконт финансови услуги“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 205968825, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7000, бул. „Славянски“ № 16, електронен адрес: support@ecoints.com, лицензирано като дружество за електронни пари въз основа на Решение №188/10.06.2021 г. на Управителния съвет на БНБ, под надзора на Българска Народна Банка, предоставящо в допълнение платежни услуги, свързани с изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи по чл. 4, т. 3, буква „в“ от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и на основание чл. 42, ал. 2 от ЗПУПС предоставящо платежни услуги по чл. 4, т. 1 и т. 2 от ЗПУПС, а именно услуги, свързани с внасянето и тегленето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка (наричано за краткост „Дружеството“ или „Ние“).

3. Предоставянето на платежните услуги по внасяне и теглене на пари в наличност по сметка в Портфейл Екойнтс се извършва чрез офисите на „Еконт Експрес“ ООД, ЕИК 117047646, лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на пощенски услуги (наричано за краткост „Търговец“), в качеството им на регистрирани представители на „Еконт финансови услуги“ ООД, по смисъла на чл. 43 от ЗПУПС.

4. Настоящите Общи условия съдържат важна информация относно правата Ви и възможностите да управлявате Вашите средства в Екойнтс и имат ролята на рамков договор по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).

5. Портфейл Екойнтс позволява откриване и водене на сметки в лева на дееспособни физически лица за съхранение на електронни пари за целите на издаването от Дружеството и зареждането на електронни пари, за изпълнение посредством мобилно устройство (мобилен телефон) на кредитни преводи в лева от и към такива сметки, за внасяне и теглене на пари в наличност по откритите сметки, при условия на най-висока сигурност за парите на Потребителя (Клиента) и операциите с тях.

6. В допълнение към настоящите Общи условия, може да се запознаете с брошурата на Европейската комисия относно правата на потребителите при използването на платежни услуги на адрес: https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/bs_cust_info_paym_rights_bg.pdf.

7. Чрез инсталирането и активирането на приложението Екойнтс на мобилното си устройство Вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани и да спазвате настоящите Общи условия. Съгласието Ви, дадено по описания начин, се счита за електронно волеизявление от Ваша страна за съгласие с настоящите Общи условия и за сключването на рамков договор за платежни услуги, по силата на който Дружеството предоставя платежните и други услуги, описани в настоящите Общи условия. Инсталирането и активирането на приложението Екойнтс на мобилното Ви устройство по реда, посочен в него, ще има значението на електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като приемайки тези Общи условия, Вие се съгласявате, че правната сила на така положения Ваш електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис.

8. Страните ще считат уведомленията, изпратени от Дружеството до Потребителя чрез мобилното приложение и/или на имейл адрес (електронна поща) и/или чрез SMS или чрез друго електронно съобщение за предоставени на дълготраен носител, по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗПУПС.

9. С приемането на настоящите Общи условия Вие давате съгласието си кореспонденция между нас, в това число предоставянето на всякаква информация, касаеща сметката Ви в Портфейл Екойнтс, да се извършва чрез електронната поща, която сте ни предоставили при регистрацията си като Наш клиент.

Чл. 2. ДЕФИНИЦИИ

„Банка" означава кредитна институция по смисъла на Закона за кредитните институции;

„Биометрични данни“ означава лични данни, свързани с уникални, измерими, физически или поведенчески характеристики на Потребителя (като пръстов отпечатък, лицево разпознаване и др.), регистрирани в мобилното устройство в резултат на специфично техническо обработване чрез възможностите на операционната система на устройството, които могат да се използват за разпознаване (идентификация) или проверка (верификация) на самоличност, поради което могат да се използват за осъществяване на вход и достъп до функционалностите на мобилното устройство и/или приложението. Биометричните данни се съхраняват и обработват единствено от операционната система на мобилното устройство и Дружеството няма достъп до тях в нито един момент.

„Вальор“ означава датата на изпълнение на платежна операция, чрез заверка на сметката на получателя;

„Видна политическа личност” и “свързано с видна политическа личност лицe” означава физическо лице, което изпълнява или на което са били поверени важни обществени функции по смисъла на чл. 36, ал. 2 и чл. 36, ал. 5 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП).

„Екойнтс сметка”означава сметка за електронни пари, водена от Дружеството на Ваше име в лева, от която може да извършвате платежни операции (кредитни преводи в лева) и по/от която можете да внасяте или теглите пари в наличност. Зареждането на суми по нея се извършва в съответствие с чл. 4 от настоящите Общи условия, а платежни операции се извършват в съответствие с чл. 5 и следващите от настоящите Общи условия. Откритата на Ваше име екойнтс сметка не може да се използва за бизнес цели. Съгласно действащото законодателство Вашата екойнтс сметка не представлява влог или депозит и не води до пораждането на задължение за начисляване на лихва.

„Електронни пари”означава, в съответствие с чл. 34, ал. 1 от ЗПУПС, номиналната стойност на предоставените от Вас парични средства в електронна форма в информационната система Портфейл Екойнтс на Дружеството. Електронните пари се издават чрез вписване в Портфейла на техния притежател, тяхната сума, датата на издаване и други данни в регистъра за електронни пари, воден в информационната ни система. Те могат да се използват за извършване на платежни операции чрез Вашата екойнтс сметка до техния лимит и могат да бъдат зареждани или презареждани и изкупени обратно от Вас.

„ЗПУПС” означава Закон за платежните услуги и платежни системи.

„Заплащане на сметки за комунално-битови услуги” означава услуга и функционалност на Портфейл Екойнтс, която предоставя информация за налични задължения на физически и юридически лица към дружества – доставчици на комунални и битови услуги, като осигурява възможност за тяхното заплащане. Списък на дружествата доставчици на комунално-битови услуги („Дружества доставчици“) , към които може да извършите плащане, е достъпен в Портфейл Екойнтс. Тази услуга се предоставя от „Изипей“ АД с ЕИК 131344648 и „Ипей“ АД с ЕИК 131409398 („Дружества партньори“) по силата на сключен договор между Нас и въз основа на сключени договори между „Изипей“ АД, „Ипей“ АД и дружества - доставчици на комунални и битови услуги. „Изипей“ АД има права по събиране и отчитане на платени сметки за битови и комунални услуги чрез създадената и поддържана от „Ипей“ АД информационна система за предоставяне и обслужване на юридически и физически лица.

„Идентификация на Клиент“ или „Идентификация“ представлява процедура по установяването на самоличността на Клиента, за целите на извършване, на която се прилагат следните документи и информация: 1) официален документ за самоличност - лична карта (за момента не можете да използвате паспорт или свидетелство за управление на МПС) и, ако е приложимо, копия от други официални лични документи, в които се съдържат данни за: имената; датата и мястото на раждане; официален личен идентификационен номер (ЕГН); всяко гражданство, което Клиента притежава; държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен); 2) заснемане на Клиента, заедно с представения документ за самоличност в реално време за удостоверяване на идентичността.
По наша преценка идентификацията може да се осъществява и само чрез предоставяне на мобилен телефонен номер и заснемане на Клиента, в случай че приложимите документи вече са налични в Портфейл Екойнтс. Идентификацията се извършва с автоматизирана система Regula Forensics Inc., 1600 Park Overlook Drive Reston, VA 20190, а при необходимост данните могат да бъдат проверени и от наш служител. В зависимост от вида и размера на определена платежна операция и оценката на риска, имаме право да изискаме по своя преценка допълнителни документи и декларации, включително декларация за произход на средства, като условие за извършване на платежната операция.

„Кредитен превод” означава национална или презгранична платежна услуга за заверяване на платежна сметка на получателя посредством една или няколко платежни операции, извършвани по платежна сметка на платеца от доставчика на платежни услуги, който води платежната сметка на платеца, въз основа на дадено от платеца нареждане.

„Лимити”означава ограничения за ползване, които важат за Вашата екойнтс сметка, посочени в приложението “Такси и лимити”, което представлява част от настоящите Общи условия.

„Мобилна апликация" или „Електронен портфейл“ или „Мобилен портфейл“ или „Портфейл Екойнтс“ е финансово-технологично приложение за мобилни устройства, оборудвани с операционна система Android, iOS или HarmonyOS, чрез което може да използвате услугите, описани в настоящите Общи условия, предоставящо достъп до услугите за издаване на електронни пари, откриване и водене на сметки за електронни пари и извършване на платежни операции.

„Мобилно устройство“ (smart phone) означава мобилен телефон, който работи на базата на Android 6.0 OS или по-нова версия, iOS 11 или по-нова версия или HarmonyOS. Дружеството не отговаря за невъзможността за инсталиране на приложението и използване на услугите в него на определено устройство, или за недостъпността на цялата или част от услугата поради липса на връзка с интернет или поради липса на каквато и да е друга мобилна услуга, а също и на особености в хардуера или други проблеми от техническо естество.

„Обратно изкупуване (възстановяване на парични средства)“ означава, след направено искане от Ваша страна, конвертиране на електронни пари от Вашата сметка за електронни пари в парични средства в български левове и възстановяването им чрез заверяване на Ваша банкова сметка, водена при друг доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ или клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на Република България, в съответствие с чл. 15 от настоящите Общи условия и ЗПУПС.

„Офиси на „Еконт Експрес“ ООД“ са самостоятелни юридически лица, партньори на Търговеца, в чиито търговски обекти (офиси) се предлагат универсални и неуниверсални пощенски услуги по силата на сключен договор между Търговеца и неговия партньор, и които са вписани в регистъра на лицензираните дружества за електронни пари, на техните клонове и представители по чл. 19 от ЗПУПС, воден от Българска народна банка, като представители на „Еконт финансови услуги“ ООД, чрез които потребителите на Портфейл Екойнтс могат да внасят и теглят суми в наличност от екойнтс сметката си в портфейла. Информация за офисите, в които можете да извършите внасяне и теглене на пари в наличност може да намерите в интернет сайта на Дружеството www.ecoints.com, в секция „Новини“.

„ПИН“ означава персонален идентификационен номер, който в зависимост от случая, може да бъде ПИН за мобилния портфейл. ПИН за мобилния портфейл се състои от четири цифри и се определя от Потребителя в процеса на регистрация.

„Платежни и други услуги“ , предлагани чрез Портфейл Екойнтс, са следните услуги:

а) издаване на електронни пари, откриване, водене и управление на сметки за електронни пари в лева с международен номер на банква сметка (IBAN) за извършване на входящи и изходящи плащания в лева;

б) извършване на плащания между Клиенти на Портфейл Екойнтс (Р2Р плащания);

в) преводи на суми от Портфейл Екойнтс към платежна сметка с международен номер на банковата сметка (IBAN), водена от друг доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ или клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната;

г) преводи на суми от платежна сметка с IBAN, водена от друг доставчик на платежни услуги към Портфейл Екойнтс;

д) внасяне и теглене на пари в наличност по/от екойнтс сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на сметката;

е) изпращане на покана за регистрация в приложението на потенциални бъдещи клиенти;

ж) възможност да поискаш пари от приятел;

з) възможност за заплащане на сметки за комунално-битови услуги.

„Плащания чрез QR код“ означава платежна операция, при която Потребител генерира QR код, който може да бъде сканиран от друг Потребител, с цел прехвърляне на средства между сметки на потребители в Портфейла.

„Платежно нареждане“ означава всяко нареждане, извършено по електронен път от Клиент в качеството му на платец, с което се разпорежда изпълнението на Платежна операция.

„Потребител“, „Клиент“, „Вие“ или „Ваш“ означава дееспособно физическото лице, български гражданин, който притежава телефонен номер (SIM карта) на мобилен оператор, опериращ на територията на Република България, изтеглил и инсталирал на мобилния си телефон мобилно приложение Портфейл Екойнтс, приел настоящите Общи условия и завършил процедурата по регистрация в мобилния портфейл съгласно посоченото в настоящите Общи условия.

„Такси“ означава дължими суми по силата на настоящите Общи условия във връзка с използването на предвидените в тях услуги. Всички такси са посочени в приложение „Такси и лимити“, което представлява неразделна част от настоящите Общи условия.

„Транзакция“ означава всяка платежна операция, която може да бъде извършена от Вашата екойнтс сметка и/или операция за обратно изкупуване (възстановяване на парични средства).

Чл. 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

1. За да изтеглите мобилното приложение Портфейл Екойнтс, трябва да притежавате съвместимо с него мобилно устройство. Изтеглянето на мобилното приложение се извършва чрез платформите за изтегляне на мобилни приложения на мобилното Ви устройство или чрез нарочна електронна връзка до официалния уебсайт на Дружеството: https://www.ecoints.com.

2. По време на процеса на инсталиране и регистрация ще Ви бъдат поискани:

а) лични данни и документ за самоличност (лична карта), който да сканирате с мобилното си устройство, необходими за Вашата идентификация,;

б) да зададете парола за профила Ви (минимум четирицифрен личен идентификационен номер /ПИН/)

в) да прочетете и приемете настоящите Общи условия и Политиката ни за поверителност;

г) да декларирате статуса си като Видна политическа личност или свързано с нея лице;

д) да се заснемете с мобилното устройство;

е) да предоставите Ваш валиден телефонен номер на мобилен оператор, опериращ на територията на Република България и имейл адрес (електронна поща)

ж) да предоставите информация за произхода на средствата, които ще ползвате в Екойнтс, с каква цел ще използвате електронния портфейл, както и да посочите очаквания месечен оборот по сметката Ви в Екойнтс.

В случай, че не сте изпълнили някоя от стъпките, посочени в буква (a) до буква (ж) по-горе, не можете да завършите процеса на регистрация и да активирате Вашия електронен портфейл. Не е допустимо да използвате пълномощник и/или трето лице при регистрацията си и използването на Екойнтс;

3. Чрез инсталирането и регистрирането в Портфейл Екойнтс на мобилното си устройство Вие потвърждавате, че сте прочели внимателно, разбирате и се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия. Като част от процеса по инсталация и регистрация на мобилното приложение, Вие сте задължени да изпълните изискванията за идентификация за откриване на екойнтс сметка. Съгласно настоящите Общи условия Вие носите изключителната и пълна отговорност в случай, че позволите достъп на трето лице до Вашето устройство, електронен профил и средства за електронна идентификация или автентикация и/или средства за персонална киберзащита и/или екойнтс сметка при регистрацията си и при използването Портфейл Екойнтс.

4. За да бъдете одобрен като клиент на Портфейла и да имате право да използвате услугите, предоставяни от Дружеството чрез Портфейл Екойнт, е необходимо да сте изпълнили всички последващи условия:

а) да сте български гражданин;

б) да имате навършени 18 години и да притежавате пълна дееспособност;

в) да сте преминали всички идентификационни процедури и проверки за допустимост и сигурност на Екойнтс;

г) да сте преминали всички процедури и проверки, свързани с мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма, като резултат, от които да бъде установено, че не попадате в забранителни/санкционни списъци;

д) да сте ни предоставили валидни и функциониращи имейл адрес (електронна поща) и мобилен телефонен номер;

е) да не сте имали предходна сметка в Екойнтс или при друг доставчик на платежни услуги, която е била закрита едностранно от нас или от него;

ж) да не сте в нарушение на настоящите Общи условия.

5. В случай, че посочените условия не са изпълнени, не можем да извършим или поддържаме надлежна регистрация, съответно Вие не можете да използвате нашите услуги или функционалности на приложението. В случай, че инсталирате и използвате Екойнтс в противоречие с някое от гореизброените условия, Вие не придобивате или загубвате качеството на наш Клиент и ние имаме право едностранно да закрием сметката Ви и да прекратим всякакви отношения с Вас, като същевременно преведем собствените Ви средства по посочена от Вас сметка при друг доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ или при клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната.

6. Заявката Ви за използване на Екойнтс ще бъде разгледана и активирането на Вашата екойнтс сметка ще бъдат извършени максимално бързо. Независимо от това, си запазваме правото да отхвърлим заявката Ви за използване на Портфейл Екойнтс въз основа на резултатите от извършената проверка, по собствена преценка.

7. В периода на разглеждане на заявката Ви или по всяко време в бъдещ период си запазваме правото за извършването на следните действия във връзка с Вашата екойнтс сметка, включително за целите на предотвратяване на измами и/или изпиране на пари:

а) да Ви помолим да предоставите писмени доказателства, за да удостоверите самоличността си, адреса си, произхода и/или източниците на средствата за зареждане на Вашата екойнтс сметка;

б) да извършваме проверки на самоличността Ви по електронен път директно, или чрез използване на подходящи трети лица, като доставчици на услуги за проверка на самоличността;

в) да прекратим договорното правоотношение с Вас и да закрием Вашата екойнтс сметка, ако имаме основание да смятаме, че към този момент не отговаряте на посочените по-горе кумулативни условия за използване на услугите, предоставяни от Дружеството чрез Екойнтс.

8. Нашето приемане на заявката Ви за използване на Екойнтс ще се осъществи, когато Ви изпратим уведомление чрез мобилното приложение, че успешно сте преминали процедурите ни по идентификация и проверка на идентичността (автентикация). От този момент Вие придобивате качеството на наш Клиент и между нас и Вас възниква валидно правоотношение в рамките на настоящите Общи условия, което ще считаме за безсрочно сключен договор помежду ни.

9. При встъпване в делови взаимоотношения с оглед на спазването на задълженията ни по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и останалото приложимо законодателство може да извършим проверка на идентификационните Ви данни и да изискаме от Вас други необходими документи и информация, включително, но не само, свързани с изясняване на произхода на средствата и източника на имущественото Ви състояние (когато е приложимо), които Вие сте длъжни да ни предоставите.

10. По всяко време може да проверяваме всички данни, информация и документи, които сте ни предоставили при независими източници, както и в тази връзка да изискаме да ни представите допълнителна информация и документи;

11. Събраните от нас данни, информация и документи ще съхраняваме и имаме право да разкриваме в съответствие с приложимия закон и настоящите Общи условия, за което сте уведомен и сте дал съгласието си с приемането на тези Общи условия.

12. След като станете наш Клиент е възможно чрез отправено от нас електронно изявление до посочения от Вас електронен адрес (електронна поща) или чрез профила Ви в мобилното приложение да изискваме от Вас други необходими документи и информация във връзка с последваща (регулярна) идентификация и проверка на идентификацията Ви.

13. Необходимо е незабавно да актуализирате личните си данни, ако се промени Вашето име, адрес, данни относно документ за самоличност, имейл адрес, платежна карта или информация за банкова сметка или професионална дейност, или други предоставени ни от Вас данни или информация. Промените в тези данни имат сила за нас от момента, в който сме били уведомени за тях от Вас през мобилното приложение или на електронната поща. Ние не носим отговорност за вреди, произтичащи от пропуск за навременно уведомление, засягащо промяна във Вашите лични данни. Имайте предвид, че не може да променяте номера на мобилния си телефон, с който сте се регистрирали в приложението, защото той за нас е Ваш уникален идентификатор. В случай на промяна, няма да може да продължите да ползвате приложението Портфейл Екойнтс, без да извършите повторна регистрация.

Чл. 4. ЗАРЕЖДАНЕ НА ВАШАТА ЕКОЙНТС СМЕТКА

След успешно преминаване на процедурите по идентификация и валидация ще получите статута на наш Клиент и служебно ще открием на Ваше име екойнтс сметка с международен номер на банкова сметка (IBАN), по която ще съхраняваме Вашите средства, за което съответно ще получите уведомление чрез приложението. От този момент Ви предоставяме възможност да зареждате Вашата екойнтс сметка с парични суми, които да използвате за извършване на платежни операции. В срок от три месеца след получаване на потвърждение, че сте наш клиент, следва да захраните Вашата екойнтс сметка в портфейла. Минималната и максималната суми за зареждане на сметката са посочени в приложение „Такси и лимити“.

1. Можете да зареждате екойнтс сметката си в Портфейла, чрез:

а) използване на банкова карта;

б) чрез банков превод от друга Ваша сметка при друг доставчик на платежни услуги

в) чрез получаване на кредитен превод през друг доставчик на платежни услуги.

г) внасяне на суми в брой чрез офисите на „Еконт Експрес“ ООД, регистрирани като представители на Еконт Финансови Услуги ООД.

2. Прехвърлените средства по описания в т. 1 а) по-горе начин ще бъдат кредитирани по Вашата екойнтс сметка веднага след получаването на уведомление за извършеното захранване, получено от НКПС Борика и могат да се ползват от Вас незабавно.

3. Получените в резултат на захранване средства съгл. т. т. 1 б) и 1 в) по-горе се заверяват по Вашата екойнтс сметка с вальор, съвпадащ с вальора на входящия превод по банковата сметка на Дружеството в банката, обслужваща сметката на Дружеството.

4. Внесените суми в брой ще постъпят по Вашата екойнтс сметка веднага, в момента на потвърждаване на операцията от служител в офиса на представителя на Еконт Финансови Услуги ООД.

5. Ако в резултат на извършването на операция по зареждане на Вашата екойнтс сметка бъдат превишени един или повече от лимитите, посочени в приложение „Такси и лимити“, операцията няма да бъде одобрена преди предоставянето на допълнителна информация относно произхода на тези средства, или операцията ще бъде отхвърлена изцяло.

6. Ние си запазваме правото да откажем да приемем конкретна операция по зареждане или да деактивираме определен метод за зареждане на екойнтс сметката Ви без предизвестие до Вас, когато това се налага с цел предотвратяване на измами, изпиране на пари или всякаква друга противозаконна дейност.

7. Случаите, в които за зареждане на Вашата екойнтс сметка и/или за предоставяне от Дружеството на други услуги се дължи заплащането на такса, както и текущите размери на тези такси, са посочени в приложението „Такси и лимити“, достъпно в мобилното приложение Портфейл Екойнтс. Размерът им може да се променя в течение на времето, съгласно посоченото в чл. 17 и чл. 18 от настоящите Общи условия.

Чл. 5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШАТА ЕКОЙНТС СМЕТКА

Можете да използвате откритата на Ваше име екойнтс сметка в Портфейл Екойнтс за извършване чрез мобилното приложение на платежни услуги - платежни операции в лева.

1. Имате право да използвате Вашата екойнтс сметка само в лично качество.

2. Съгласно настоящите Общи условия нямате право да предоставяте ползването на Вашата екойнтс сметка на друго лице, както и да прехвърляте на друго лице възможността да я използва от Ваше или от свое име.

3. В случай, че предоставите достъп до Вашата екойнтс сметка на трето лице, Вие носите пълна отговорност за всички трансакции, инициирани от това лице.

4.Преди извършване на дадена платежна операция е необходимо да се уверите, че разполагате с достатъчно наличност, за да покриете сумата за избраната операция и всички приложими към нея такси. В случай, че не разполагате с достатъчно налични средства по Вашата сметка е възможно да откажем извършването на платежната операция.

5. Всички сметки в Портфейл Екойнтс се водят в български лева. Съгласно действащата законова рамка Вашата екойнтс сметка не представлява влог или депозит и не води до пораждането на задължение за начисляване на лихва.

6. Вие можете да нареждате от и получавате по Вашата екойнтс сметка кредитни преводи до и от друг Клиент на Портфейла или от лица, които не са клиенти на Портфейла, включително и от Търговеца, наредени чрез мобилното приложение или банка, както и чрез генериране на QR код.

7. Сумата, която можете да изразходвате по Вашата екойнтс сметка за извършване на платежни операции може да бъде ограничена съгласно лимитите, установени в приложение „Такси и лимити“ към настоящите Общи условия.

8. Можете да внасяте и теглите пари в наличност по/от Вашата екойнтс сметка в офисите на „Еконт Експрес“ ООД (наши представители), в рамките на лимитите, определени в приложението "Такси и лимити".

9. Дружеството има право да определя лимити за извършване на платежни операции, както и за наличностите по Вашата екойнтс сметка. По съображения, свързани с оценката на риска по смисъла на чл. 98 и следващите от ЗМИП, Ние може да променяме едностранно определените лимити, за което незабавно ще Ви уведомим чрез приложението Екойнтс и в приложението „Такси и лимити“ към настоящите Общи условия, или по друг подходящ начин.

10. За извършване на платежни операции на стойност, надвишаваща левовата равностойност на 1000 евро или тяхната равностойност в друга валута ще Ви бъде изискано да представите допълнителни документи, включително декларация за произход на средства, като условие за извършване на платежната операция.

11. Стойността на извършваните от Вас трансакции се приспада от общото салдо по сметката Ви веднага в момента на тяхното възникване.

12. С приемането на настоящите Общи условия Вие се съгласявате да не нарушавате правилата за достъп до Портфейл Екойнтс, както и да се въздържате от действия, целящи да прекъснат функционалността му или да нарушат конфиденциалността и/или защитата на Вашия профил и Вашата екойнтс сметка, изразяващо се в, но не само инсталиране на мобилното Ви устройство или разпространение на файлове, съдържащи зловреден код (вируси, код тип „троянски кон“ и др.), повредени файлове, файлове, предоставящи отдалечен достъп нерегламентирано или друг подобен софтуер, който може да бъде използван за неоторизиран достъп, модифициране, изтриване или повреждане на файлове и данни, свързани с Вашия профил и Вашата екойнтс сметка.

13. Информация за всички платежни операции, които сте извършили, можете да получите в приложението Екойнтс. Тя ще бъде налична докато профилът Ви е активен. Ако желаете да запазите информацията и след деактивиране на профила Ви и закриване на Вашата екойнтс сметка в портфейла, можете да я свалите от приложението и запазите на мобилното си устройство или друг носител, докато профилът Ви е активен. Ако профилът Ви вече е закрит и искате да получите извлечение за извършените от Вас платежни операции, можете да го изискате на мейл адрес support@ecoints.com и ще Ви изпратим исканата информация.

Чл. 6. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ

1. При липса на изрична уговорка в обратен смисъл, всяко плащане в Екойнтс се изпълнява незабавно при получаване на оторизация на трансакция в рамките на мобилното приложение, ако са налице достатъчно средства по сметката Ви.

2. При входящи кредитни преводи, наредени във Ваша полза, Вашата екойнтс сметка се заверява незабавно, в момента, в който сумата е получена по банкова сметка на Дружеството. В случай, че кредитен превод бъде получен след 16:00 часа или в неработно време, то сумата ще бъде заверена по сметката Ви на следващия работен ден.

3. При внасяне/теглене на суми по/от Вашата екойнтс сметка внасянето/тегленето ще бъде отразено по сметката Ви незабавно, в момента, в който получим одобрението Ви за извършване на съответната операция, чрез потвърждението Ви на обобщението на вноската/тегленето, визуализирано на екрана на мобилния Ви телефон и последващото потвърждение от служителя в офиса на представителя на Еконт финансови услуги ООД на неговата работна станция.

Чл.7. ЗАБРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПЕРАЦИИ

1. Всякакви плащания, трансакции и операции, свързани с действия, представляващи или улесняващи изпирането на пари и финансиране на тероризма, се считат за забранени.

2. Извън забраната на гореизброените операции, всякакви действия, извършени в противоречие с приложимите законови или подзаконови нормативни актове, включително, без ограничение, тези, които се отнасят до изпирането на пари и финансиране на тероризма, измама, престъпна дейност, финансови услуги или защита на потребителите, са забранени и Дружеството си запазва правото да откаже изпълнение на платежна операция в случай на съмнение или установяване на факти, относими към такива действия;

Чл. 8. ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ

1. Извършването на платежни операции става единствено след изричното предоставяне на одобрение от Ваша страна. Искането за обратно изкупуване ще се счита за отправено от Вас, когато се свържете с нас, за да поискате обратно изкупуване съгласно посоченото в чл. 15 от настоящите Общи Условия. В зависимост от вида и размера на определена платежна операция и оценката на риска имаме право да изискаме да ни предоставите допълнителни документи и/или декларации, включително декларация за произход на средства, като условие за извършване на платежната операция.

2. Платежна операция се счита за оторизирана от Вас, когато влезете в профила си в приложението Екойнтс и одобрите изпълнението на съответната операция в съответствие с т. 3 или т. 4 по-долу.

3. За валидното извършване на платежна операция е необходимо да потвърдите сумата на платежната операция в приложението чрез въвеждане на ПИН или чрез използване на биометрични данни като положите пръстов отпечатък върху сензора на телефона си или извършите лицево разпознаване чрез телефона си.

4. За да внесете и/или изтеглите пари в наличност по/от Вашата екойнтс сметка е необходимо да влезете в профила си в приложението ecoints чрез въвеждане на ПИН или чрез използване на биометрични данни (като положите пръстов отпечатък върху сензора на телефона си или извършите лицево разпознаване чрез телефона си), да изберете „QR код“ и да сканирате предварително генерирания от приложението QR код, който ще Ви бъде предоставен от служител в офиса на нашия представител, визуализиран на работен таблет. На екрана на телефона Ви ще се появи информацията от сканирания QR код, съдържаща данни за наредителя/получателя, вида на платежна операция, сума на вноската/тегленето и сума на таксата, свързана с тази операция, които трябва да потвърдите, за да извършите съответната операция. Служителят в офиса на нашия представител ще Ви предостави да подпишете на работния таблет вносна бележка или нареждане-разписка за сумата на съответната операция, които ще съхраняваме за срок от минимум 5 /пет/ години и които в момента на извършване на операцията, по Ваше желание, може да Ви предоставим и на хартиен носител. С така извършеното потвърждение Вие изразявате съгласие и давате нареждане внесената/изтеглената от Вас сума, заедно със съответните такси, посочени в приложението „Такси и лимити“, да бъде заверена/изтеглена по/от Вашата екойнтс сметка. С приемането на настоящите Общи условия Вие се съгласявате, че така положения подпис ще има значението на електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и правната сила на така положения от Вас електронен подпис е равностойна на тази на саморъчен подпис.

5. Можете да наредите извършване на платежна операция чрез Екойнтс, да внесете или изтеглите пари в наличност по/от екойнтс сметката си до лимитите, посочени в приложението “Такси и лимити”, като в случай, че сумата на платежната операция/вноска или теглене надхвърля тези лимити, операцията няма да бъде изпълнена;

6. Можете да оттеглите или отмените съгласието си за извършване на дадена платежна операция по всяко време, докато то бъде получено от нас. Съгласието за извършване на платежна операция не може да бъде оттеглено или отменено от Вас след като е било получено от нас.

7. Вашето съгласие ще се счита за получено от нас, както следва:

а) за платежни операции – в момента, в който получим одобрение за извършване на платежната операция, дадено съгласно посоченото в т. 3 по-горе.

б) за искания за обратно изкупуване (възстановяване на парични средства) - към момента, в който получим искането от Вас в съответствие с чл. 15 от настоящите Общи условия.

в) за внасяне или теглене на суми в наличност – към момента, в който получим одобрението Ви съгласно посоченото в т. 4 по-горе.

8. По отношение на Ваша екойнтс сметка, която е достъпна онлайн, в случай че сте ни предоставили предварително изричното си съгласие, ние приемаме определени платежни операции по сметката Ви да се инициират чрез доставчик на платежни услуги по иницииране на плащане или да предоставяме информация за сметката Ви чрез доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка.

Чл. 9. БЛОКИРАНЕ НА ПРОФИЛ ИЛИ СМЕТКА И ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ

1. Ние можем по всяко време да преустановим, ограничим или деактивираме профила Ви в Екойнтс или да спрем или ограничим достъпа до Вашата екойнтс сметка, поради някоя от следните причини:

а) от съображения за сигурността на Портфейл Екойнтс, Вашия профил в него или на Вашата екойнтс сметка;

б) ако знаем или подозираме, че Вашия профил в Портфейл Екойнтс или Вашата екойнтс сметка се използва по неразрешен, незаконен или измамен начин;

в) ако трябва да го направим, за да спазим приложимите законови или регулаторни изисквания или указанията, дадени от Картова организация;

г) ако допуснете грешка при въвеждане на Вашия ПИН повече от 3 пъти последователно;

д) ако сте ни уведомили по реда, предвиден в тези Общи условия, че Вашето мобилно устройство е загубено или откраднато;

е) aко правоотношението между нас е било прекратено.

2. Ако това не би компрометирало необходимите разумни мерки за сигурност и/или не би било незаконно, когато е практически възможно, ние ще Ви информираме за действията по-горе чрез приложението Екойнтс, по телефона или по електронната поща, посочвайки причините за това.

3. Ние ще деблокираме профила Ви в Портфейл Екойнтс или достъпа Ви до Вашата екойнтс сметка във възможно най-кратки срокове след като причините за блокирането престанат да съществуват и ще Ви информираме чрез приложението Екойнтс или по електронна поща.

4. Ние ще откажем да извършим платежна операция, ако:

а) салдото, налично по Вашата екойнтс сметка е недостатъчно, за да покрие сумата на операцията и всички приложими към нея такси;

б) считаме, че действате в нарушение на настоящите Общи условия или на приложимите законови или регулаторни изисквания;

в) поради грешки, неизправности (механични или други) или откази от страна на търговци, обработващи операции;

г) не можем да удостоверим самоличността Ви;

д) не сме в състояние, ние и други доставчици на платежни услуги, да идентифицираме получателя на плащането;

е) не изпълните наши искания за предоставяне на информация;

ж) имаме причина да считаме, че сигурността на профила Ви в Портфейл Екойнтс или на Вашата екойнтс сметка е била компрометирана по какъвто и да е начин или че Вие или трето лице се опитвате да осъществите или вече сте инициирали незаконни операции чрез Вашата екойнтс сметка;

з) не предоставите декларация за произход на средства при поискване.

5. При постъпване на запорно съобщение от оправомощени от законодателството органи срещу сметката Ви в Портфейл Екойнтс, ще постъпим съгласно указанията на органа, наложил запора и ще изпълним запорното съобщение съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 10. ЗАЩИТА НА СИГУРНОСТТА НА ВАШИЯ ПРОФИЛ

1. Трябва да третирате Вашия профил в Портфейл Екойнтс, Вашата екойнтс сметка, потребителско име, парола/ПИН със същото ниво на грижа и усърдие, сякаш са пари в брой, като Вие се задължавате да не ги разкривате или да не позволявате те да бъдат използвани от други лица.

2. Ако Вашето мобилно устройство е загубено или откраднато, или ако подозирате, че някой друг има достъп до Вашия профил в Портфейл Екойнтс, Вашата сметка или знае Вашето потребителско име, парола/ПИН, следвайте инструкциите, посочени в чл. 11 по-долу. Имайте предвид, че е възможно да загубите част или цялото салдо по Вашата екойнтс сметка по същия начин, както бихте загубили пари в портфейла си, ако не спазвате нашите инструкции за сигурност и поверителност на достъпа.

3. Вие носите отговорност за настройката на Вашия ПИН, който трябва да се състои от минимум четири цифри.

4. Трябва да запомните Вашия ПИН и да не ги споделяте с никого. Ако подозирате, че някой друг знае Вашия ПИН, трябва да го промените и да ни информирате незабавно. Дружеството не носи отговорност, ако Вие по невнимание или нарочно предоставите своите данни на трети лица, в резултат на което бъдат извършени трансакции от Ваше име.

5. В случай, че при опит за вход в приложението въведете 3 (три) последователни пъти грешен ПИН, ние ще блокираме Вашия профил за 20 (двадесет) минути, след изтичане на които ще може да опитате отново. Ако сте забравили Вашия ПИН, при поискване на електронната Ви поща ще изпратим линк за верификация, който трябва да последвате и съответно да смените своя ПИН съгласно дадените инструкции.

6. Приложение Портфейл Екойнтс може да съществува и се ползва само от едно мобилно устройство (smart phone).

7. При промяна на вашия мобилен номер, трябва да деактивирате профила си. Мобилният номер е основен идентификатор на всеки клиент пред Дружеството, поради което промяната му изисква преинсталация на приложението и процес на повторна идентификация.

8. За да сте сигурни, че сметката Ви е винаги защитена, следва да ползвате последната най-актуална версия на софтуер за Вашето мобилно устройство, както и последната версия на приложението Екойнтс, веднага щом е налична във виртуалните магазини Apple Store и Google Play.

Чл. 11. ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА СИГУРНОСТТА И/ИЛИ ЗА НЕРАЗРЕШЕНИ ИЛИ НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИ ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ/ТРАНЗАКЦИИ

1. Ако знаете или подозирате, че:

а) Вашето мобилно устройство, на което е инсталиран Портфейл Екойнтс е било изгубено, откраднато или компрометирано от зловреден софтуер, или

б) някой друг има достъп до профила Ви в Екойнтс или Вашата екойнтс сметка или Вашите персонализирани средства за сигурност парола (ПИН), или каквато и да е било информация, от значение на сигурността са известни или са станали достъпни на трето лице, трябва да ни уведомите незабавно на телефон +359 884 229750 или с електронна поща на следния мейл адрес: support@ecoints.com

2. Ако смятате, че трансакция, която не е одобрена от Вас, е била обработена или че е била извършена неправилно, трябва да се свържете с нас незабавно на посочените по-горе в т.1, б. “б” телефон или електронна поща.

3. Ние ще се свържем с Вас по телефон или електронна поща за въпроси, изпратени:

а) в работно време – до 30 минути;

б) в извън работно време – на следващ работен ден;

4. Ние ще извършим проверка относно твърдението Ви за изпълнена неодобрена от Вас трансакция, като доколкото това е позволено от закона, за извършването на проверката е възможно да съберем допълнителна такса.

5. При необходимост от незабавно съдействие или при съмнение за инцидент, свързан със сигурността на Вашия профил и/или предоставяна от нас услуга, можете да се свържете с нас на посочените по-горе в т. 1, б. “б” телефон и електронен адрес.

Чл. 12. ДРУГИ ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ УСЛУГИ

1. Можете лесно да поканите приятел, който не е потребител на Портфейла да стане наш клиент, като му изпратите линк, с отварянето на който ще се стартира процеса по регистрацията му в приложението.

2. Поискайте пари от приятел, като начина на извършване на платежна операция ще зависи от това дали Вашият приятел е клиент на Екойнтс и има открита сметка в Екойнтс, или не.

a) Ако е клиент на Екойнтс: Вие трябва да влезете в профила си в приложението, където ще намерите и целия списък на контактите си в телефона. Между тях ще откриете тези, които са маркирани и като наши клиенти. Трябва да изберете този, от когото ще поискате пари и да въведете исканата сума. Приложението автоматично ще генерира съобщение до Вашия приятел, което след като получи, той трябва да потвърди като платежна операция в Екойнтс. Така поисканата сума ще бъде преведена от неговата по Вашата сметка в Портфейла.

б) Ако приятелят Ви няма сметка в Екойнтс, трябва първо да го поканите да стане клинет на Портфейла, след което може да поискате пари от него, както е посочено в б. “а” по-горе.

3. Услугата „заплащане на сметки за комунално-битови услуги“ Ви дава възможност да получите информация за налични задължения към дружества – доставчици на комунално-битови услуги, както и да извършите плащане на тези задължения директно от Вашата екойнтс сметка. Информация за Дружествата доставчици, към които може да извършите плащане, ще откриете в Портфейл Екойнтс.

а) При избор за извършване на плащане, ще бъде генерирано автоматично платежно нареждане за изпълнение на кредитен превод от Вашата екойнтс сметка към сметка на съответното Дружество партньор за стойността на задължението, което сте избрали да платите. Платежното нареждане следва да проверите и да потвърдите по реда, посочен в чл. 8, т. 3 от настоящите Общи условия. Информация за извършените плащания за комунално-битови услуги можете да получите в Портфейл Екойнтс.

б) Услугата „Заплащане на сметки за комунално-битови услуги“ цели да улесни технически комуникацията между Вас и доставчиците на комунално-битови услуги във връзка със заплащането на дължимите суми за комунално-битови услуги. „Еконт финансови услуги“ ООД не е страна по договорите, които Вие или трети лица сте сключили с доставчиците на комунално–битови услуги и не носи отговорност към Вас във връзка с тези договори. Информацията относно наличните задължения се предоставя от дружествата доставчици на комунално-битови услуги, като Ние или „Изипей“ АД не носим отговорност за неправилно плащане в резултат на невярна, неточна и/или липсваща информация, изискуема за извършване на плащането, която доставчика на съответната комунално-битова услуга следва да предостави.

в) В случай на неправилно извършено плащане в хипотезата на буква „б“ по-горе, отговорността е на риск и за сметка на доставчика на комунално-битовите услуги и Вие следва да предявите директна рекламация пред него.

г) При всяко извършено плащане на сметка за комунално-битови услуги ще бъде начислена и автоматично събирана от Вашата екойнтс сметка такса в размера, посочен в приложението „Такси и лимити“.

Чл. 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВООТНОШЕНИЯТА И ДЕАКТИВИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТФЕЙЛ

1. Настоящите Общи условия ще продължат да се прилагат за срока на правоотношенията между нас до момента на тяхното окончателно прекратяване, което следва да се извърши съгласно уговореното в настоящия член.

2. Имате право да отправите искане за прекратяване на правоотношението между нас по всяко време дистанционно, посредством предоставена функционалност в Портфейл Екойнтс.

3. Съгласно настоящите Общи условия нямате право да промените решението си по отношение на трансакциите, които вече са били изпълнени чрез Вашата екойнтс сметка.

4. В случай, че по какъвто и да било начин нарушите настоящите Общи условия, както и в описаните по-долу случаи, ние имаме право да прекратим незабавно правоотношенията си с Вас, като Ви изпратим писмено известие по електронната поща при:

а) неплащане или забавено плащане на дължими към нас суми;

б) смърт или настъпване на недееспособност на Клиента;

в) непредоставяне в разумен срок на изискана от нас информация, необходима за предоставяне на услугите, посочени в настоящите Общи условия;

г) използване на услугите на Портфейл Екойнтс по начин, който нарушава правата на трети лица или ако предприемете каквито и да било действия, които биха могли да застрашат сигурността или да накърнят доброто име и репутацията ни;

д) при нарушение или опит за нарушение на защитата на приложението Портфейл Екойнтс или други разрушителни или вредни действия или застрашаване на сигурността по какъвто и да е начин;

5. Имаме право да прекратим правоотношенията си с Вас незабавно и/или да деактивираме профила Ви в електронния портфейл и ползването на Вашата екойнтс сметка, както и другите услуги, които предлага Портфейл Екойнтс, ако преценим, че той или сметката се използват умишлено от Вас за извършване на измама или за други противозаконни цели или се използват от друго лице;

6. Прекратяването на правоотношенията между нас не води до пораждането на отговорност за разноски и обезщетения от Ваша страна при условие, че при евентуална промяна на тези Общи условия и/или на приложението „Такси и лимити“, Вие уведомите Дружеството, че не приемате тези промени преди датата на обявеното им влизане в сила.

7. В случай на прекратяване на правоотношенията между нас, ние ще Ви възстановим всички останали средства във Вашата екойнтс сметка (след приспадането на суми по наредени текущи/чакащи за изпълнение трансакции и приложимите дължими такси) по посочена от Вас банкова сметка, водена при друг доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ или клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната, или по сметката, която сте ползвали при първоначалното зареждане на Портфейл Екойнтс, веднага щом е възможно. Моля, обърнете внимание, че за да се спазят приложимите законови и регулаторни изисквания, включително изискванията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, може да се наложи:

а) да потвърдите самоличността си;

б) да получите остатъчното салдо във Вашата екойнтс сметка по друга сметка, водена на Ваше име при друг доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ или клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната, за което следва сами да наредите кредитен превод чрез приложението Портфейл Екойнтс към въпросната Ваша сметка (IBAN).

8. В случай, че вземем решение да деактивираме профила Ви в електронен Портфейл Екойнтс, останалите средства по баланса във Вашата екойнтс сметка (след приспадането на всички платежни операции, както и на приложимите такси) ние ще Ви възстановим, като по наша преценка ще ги преведем по банкова сметка, водена на Ваше име при друг доставчик на платежни услуги, която сте използвали при зареждане на сметката Ви при нас.

9. Ако при деактивиране на профила Ви в електронен Портфейл Екойнтс наличността по Вашата екойнтс сметка е по-малка от или равна на размера на дължимите такси, си запазваме правото тази сума да бъде удържана за покриване на дължимите от Вас такси.

10. Ако в продължение на три последователни месеца след активиране на профила Ви не захраните сметката си в електронен Портфейл Екойнтс с минимално изискуемата сума (в случай, че Екойнтс приеме за нужно да въведе такава сума), посочена в приложението „Такси и лимити“ и/или по нея не са налични средства, достатъчни за покриване на дължимите такси/разноски, който срок ще считаме и за нас ще има правното действие и последици на предизвестие, имаме право едностранно да деактивираме профила Ви и да закрием сметката Ви в Портфейла, без да дължим допълнително уведомление за това.

11. Извън случаите, посочени по-горе, ние имаме право да прекратим договора с Вас в случай, че установим достатъчно законово обвързващи ни причини за прекратяване на взаимоотношенията ни или по някакъв начин преценим, че преустановяване на взаимоотношенията ни се налага от законова или етична гледна точка, за което ще Ви изпратим най-малко едномесечно писмено предизвестие.

12. В случай на смърт на потребител на Портфейл Екойнтс, наследниците трябва да ни уведомят писмено на електронния ни адрес за кореспонденция support@ecoints.com, като ни изпратят копие на препис-извлечение от акта за смърт. В момента, в който получим уведомлението ще блокираме профила и достъпа до сметката в портфейла.

13. Сумите, налични по сметката на починалия потребител ще бъдат изплатени на неговите наследници. За целта трябва да ни изпратите на хартиен носител на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №115Н, ет. 3 нотариално заверени копия от следните документи:

  • удостоверение за наследници;
  • удостоверение от общината по последното местожителство на наследодателя, че сумите по сметката са декларирани и данъкът върху наследството е платен, когато такъв се дължи по закон;
  • уведомление за номер на сметка, по която наследниците желаят да им преведем наличните суми, издадено от друг доставчик на платежни услуги, при който се води сметката;
  • нотариално заверени копия от личните карти на всички наследници;
  • заявление за изплащане на наличните суми по сметката, подписано от всички наследници с нотариално заверени подписи, съгласно образец, който ще Ви изпратим в отговор на имейла, с който сте ни уведомили за смъртта на титуляра. Ние не носим отговорност за разпределение на наследствените дялове, като ще изплатим сумите съгласно посоченото в заявлението.

14. При необходимост, както и във всички случаи на наследяване с международен елемент, в т.ч. при представено Европейско удостоверение за наследници, преди изплащането на сумите е възможно да изискаме представянето от наследниците и на други документи.

15. Ако получим искане за изплащане на суми само от един от наследниците, посочени в удостоверението за наследници, ще откажем извършване на изчисление и изплащане само на неговия дял.

16. За изплащане на суми от наследствения дял на непълнолетен или малолетен наследник, съответно на наследник, поставен под ограничено или пълно запрещение, трябва да ни изпратите и разрешение от районния съд по постоянния адрес на наследника (съгласно чл. 130, ал. 4 и чл. 165, ал. 4 от Семейния кодекс).

17. Спорове между наследниците за суми по сметката са ни непротивопоставими и следва да се разрешат по установения от закона ред. Ние не носим отговорност за плащания, извършени по законоустановения ред в изпълнение на платежни нареждания, които сме получили по посочения в настоящите Общи условия ред до деня, в който сме получили писмено уведомление за смъртта на потребителя на Портфейл Екойнтс.

18. След изплащане на всички налични суми на наследниците, ще закрием сметката.

19. При наличие на достоверна информация за настъпила смърт на потребител на Портфейла, имаме право да блокираме неговата сметка и без да сме получили уведомлението по т. 12 по-горе.

Чл. 14. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НЕРАЗРЕШЕНИ ИЛИ НЕПРАВИЛНО ИЗВЪРШЕНИ ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ

1. При условие, че в съответствие с настоящите Общи условия без неоснователно забавяне, но не по-късно от 13 /тринадесет/ месеца, считано от датата на задължаване на сметката Ви, сте ни уведомили за всяка неразрешена/неправилно извършена платежна операция, Вие имате право на възстановяване на средствата по тази платежна операция при условията, посочени в този член. Смята се, че сте узнали за неразрешената или неточно изпълнената платежна операция най-късно с получаване на информация по чл. 57, ал. 1 или чл. 65, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (както е приложимо).

2. Ако сте инициирали и оторизирали платежна операция и получателят не е получил наредените средства, ние ще положим необходимите усилия да проследим платежната операция и ще Ви уведомим за резултата от извършената проверка. Освен ако не можем да докажем, че платежната операция е получена от доставчика на платежни услуги на получателя, ние ще възстановим съответната сума по неточно извършената операция и ще възстановим баланса на Вашата екойнтс сметка до нивото, което би било, ако тази конкретна трансакция не е била извършена.

3. В случай, че не изпълним или изпълним неточно наредена от Вас платежна операция, при поискване от Ваша страна ще предприемем действия в рамките на дължимата грижа за проследяване на платежната операция и ще ви уведомим за резултата, без да дължите заплащане на такси за това.

4. В случай, че изпълним платежна операция в съответствие с информацията, която сте ни предоставили, включително посочения от Вас международен номер на банкова сметка (IBAN), няма да носим отговорност пред Вас за неизпълнение или неточно изпълнение, ако се окаже, че предоставената ни от Вас информация е невярна, неточна или непълна. Ще положим усилия, за да възстановим средствата, свързани с тази операция, като ще Ви таксуваме за направените разходи, съгласно посоченото в приложението “Такси и лимити” към настоящите Общи условия.

5. В случай, че ние сме отговорни за неправилно извършена и/или неразрешена платежна операция, за която сте ни уведомили в съответствие с настоящите Общи условия, ние ще възстановим съответната сума като възстановим баланса на Вашата екойнтс сметка до нивото, което би било, ако тази конкретна трансакция не е била извършена.

6. При извършване на неразрешена платежна операция в резултат на измама или когато с умисъл или груба небрежност Вие сте използвали Вашата екойнтс сметка в нарушение на изискванията на настоящите Общи условия, няма да възстановим сумата от платежната операция и Вие ще бъдете отговорни за цялата сума на неразрешената платежна операция и ще понесете всички загуби и произтичащи вреди.

7. В случай, че имате валидно основание за възстановяване на суми по неправилно извършени или неразрешени платежни операции, ще ги възстановим по Вашата екойнтс сметка възможно най-скоро след получаване на Вашето искане или на допълнителната информация, която може да поискаме, за да установим правото Ви на възстановяване. Ако след изясняване на случая установим, че в действителност такова възстановяване не се дължи или сме го извършили неоснователно, имаме право да го отменим изцяло и да поискаме връщане обратно на възстановените суми, при което Вие ще бъдете отговорни за всяка загуба, причинена от използването на Портфейл Екойнтс и Вашата екойнтс сметка.

Чл. 15. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА)

1. Вие имате право да поискате от Еконт финансови услуги ООД (Дружеството) обратно изкупуване (възстановяване на парични средства) на електронните пари във всеки един момент преди потвърждение на платежна операция, извършвана от Вашата екойнтс сметка и след приспадането на всички дължими към нас такси.

2. За да обработим Вашето Искане за обратно изкупуване (възстановяване на парични средства), може да поискаме да ни предоставите документи, доказателства и друга информация, за да потвърдите самоличността си, с цел спазване на приложимите законови и регулаторни изисквания.

3. Размерът на таксата за обратно изкупуване (възстановяване на парични средства) е посочена в приложението „Такси и лимити“. Този размер може да бъде променян в течение на времето.

4. При обратно изкупуване на електронни пари от Екойнтс са налице следните възможности:

а) превод към банковата сметка на Ваше име, която сте използвали при зареждане на Вашата екойнтс сметка, на парична сума, равна на или по-малка от наличната по сметката Ви Портфейл Екойнтс, намалена с таксите за тази трансакцията, при наличие на такива;

б) превод към банкова сметка на Ваше име, която посочите в платежното нареждане, на парична сума, равна на или по-малка от наличната по сметката Ви в Екойнтс, намалена с таксите за тази трансакция, при наличие на такива.

Чл. 16. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ И ЗАГУБИ

1. Дружеството не носи отговорност пред Вас за вреди и загуби, произтичащи от:

а) всяка неразрешена платежна операция, при която сте действали с цел измама или когато с умисъл или груба небрежност не сте използвали Екойнтс в съответствие с настоящите Общи условия;

б) всяка платежна операция, която сме извършили в съответствие с информацията, която сте ни предоставили, в случай че така предоставената от Вас информация е неправилна, неточна или невярна;

в) всяко необичайно или непредвидимо обстоятелство извън нашия контрол, когато не бихме могли да избегнем настъпването на неговите последици, въпреки полагането на разумни усилия за това;

г) неизправност на Вашето мобилно устройство или друго оборудване, софтуер или услуги, които са необходими за успешното техническо изпълнение на дадена операция и върху което нямаме контрол. Имайте предвид, че мобилното приложение е налично за инсталиране само на посочените в настоящите Общи условия мобилни устройства, като не носим отговорност, ако не е налично за Вашето мобилно устройство, ако то не отговаря на изискванията посочени по-горе.

д) спазването на приложимите законови или регулаторни изисквания.

2. Дружеството също така не носи отговорност и по отношение на:

а) прекъсване на дейността, което пряко или непряко се дължи на дейността или действията на трето лице;

б) загуба на приходи, репутация, пропуснати ползи или очаквани спестявания;

в) всяка загуба или вреда, която не произтича директно от нарушаването на настоящите Общи условия от наша страна;

г) качеството и количеството на услугите, закупени от Вас чрез използването на Портфейл Екойнтс.

3. Ваше задължение е да настроите така мобилно си устройство, че да получите достъп до Екойнтс.

4. Дружеството не носи отговорност за загуби или вреди, причинени от зловреден код, разпространение на атака или друг технологично вредоносен материал, който може да засегне или зарази Вашето мобилно устройство, данни или друг защитен материал за използването на Портфейл Екойнтс, върху които не осъществяваме контрол. Ние не осигуряваме антивирусен софтуер, като по ваша преценка може да използвате собствен такъв.

5. Дружеството не носи отговорност за претърпени загуби и пропуснати ползи в случаите, когато не е изпълнило платежна операция или е отказало да изпълни такава чрез мобилния портфейл поради недостатъчна наличност на средства по сметката, поради блокиране, както и поради деактивиране на мобилния портфейл.

Чл. 17. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Всички права на интелектуална собственост и съдържанието на Портфейл Екойнтс принадлежат на Дружеството. Потребителят не придобива права върху Портфейл Екойнтс, освен правото да го използва лично в съответствие с настоящите Общи условия.

2. Приложението Портфейл Екойнтс е обект на авторски права и други права на интелектуална собственост. Вие се съгласявате да не разпространявате, предоставяте, копирате или по друг начин предоставяте на трети лица каквито и да е материали, защитени с авторски права или други права върху интелектуална собственост, без нашето предварително писмено съгласие.

Чл. 18. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Дружеството си запазва правото да променя настоящите Общите условия по всяко време. В случаи, че промените са във Ваша полза и подобряват защитата на правата Ви като Потребител, тези промени ще влязат в сила незабавно, като изборът дали да се ползвате от новите услуги зависи изцяло от Вашата свободна преценка.

2. Извън случаите по т. 1 по-горе, ще Ви уведомим чрез предварително писмено известие на Вашата електронна поща или директно в Портфейл Екойнтс за всяка предвидена промяна в Общите условия най-малко два месеца предварително, като допълнително ще Ви предоставим и новата версия на Общите условия.

3. Ако не сте съгласни с предложената промяна, трябва да се свържете с нас чрез един от възможните форми и начини за контакт преди тази промяна да влезе в сила. В противен случай ще се счита, че сте приели промяната в Общите условия. Ако сте ни уведомили писмено, че не приемате промените, имате право да прекратите правоотношенията си с нас по всяко време преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носите отговорност към нас за разноски и обезщетения.

Чл. 19. ТАКСИ И ЛИМИТИ

1. Подробна информация за таксите и лимитите, свързани с Вашия Портфейл Екойнтс и Вашата екойнтс сметка можете да намерите в настоящите Общи условия и тарифата към тях, съдържаща се в приложението „Такси и лимити“, които може да намерите в приложението Портфейл Екойнтс.

2. С приемането на Общи условия и активирането на Вашия Портфейл Екойнтс, Вие се съгласявате да заплатите всички приложими такси, свързани с използването на Портфейл Екойнтс и Вашата екойнтс сметка съгласно посоченото в настоящите Общи условия, съответно приложението „Такси и лимити“, представляващо неразделна част от тях.

3. В рамките на установеното в настоящите Общи условия, имаме право да променяме едностранно таксите и лимитите, посочени в приложението „Такси и лимити“, за което ще ви уведомяваме посредством съобщения в мобилното приложение или по електронна поща в срок не по-кратък от два месеца преди датата, на която промените влизат в сила.

Чл. 20. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. С приемането на настоящите Общи условия Вие потвърждавате, че личните данни и информацията, които ни предоставяте и ще ни предоставяте в бъдеще са дадени доброволно за целите на отношенията ни, уредени с настоящите Общи условия, както и че същите са верни, точни и актуални. С приемането на настоящите Общи условия Вие потвърждавате, че ще ни уведомите незабавно при промяна на Вашите лични данни, които имат значение за предоставяне на услугата и изпълнението на договора между нас.

2. С приемането на настоящите Общи условия Вие се съгласявате да съхраняваме, обработваме и използваме Вашите лични данни, както и да предаваме информация за Вашата екойнтс сметка и Вашите лични данни на трети лица - доставчиците на услуги по иницииране на плащане, доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти и доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, във връзка с изпълнение на платежни услуги, техническа обезпеченост на платежните услуги и системи, телекомуникационни доставчици, куриерски служби и други, както и на наши подизпълнители в съответствие с и за целите, посочени в настоящите Общи условия, и потвърждавате, че сте запознати с и приемате Политиката ни за поверителност, която представлява неразделна част от Общите условия.

Чл. 21. ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

1. Във всеки един момент имате право да подадете писмена жалба, както и да подадете рекламация или да се свържете с нас на следните телефони и адреси за контакт:

Телефон: +359 884 229750

Електронна поща: support@ecoints.com

2. В случай, че Вашата жалба е свързана с операционни инциденти, и инциденти, свързани със сигурността, същата ще бъде обработена максимално бързо в рамките на сроковете за реакция на инциденти, установени в приложимото законодателство и приетата от дружеството Процедура за наблюдение, обработване и проследяване на операционни инциденти, и инциденти свързани със сигурността и жалби на клиенти във връзка с операциите и със сигурността.

3. Доколкото жалбата Ви не съставлява докладване на инцидент по т. 2 по-горе, за който се прилагат сроковете в Процедурата за наблюдение, обработване и проследяване на инциденти, свързани със сигурността и жалби на клиенти във връзка със сигурността , същата ще бъде записана и предадена за разглеждане незабавно, като в срок до 15 /петнадесет/ работни дни от получаване на жалбата ще Ви уведомим за решението си.

4. По изключение, ако не можем да се произнесем в срока, посочен в т. 3 по-горе по независещи от нас причини, ще Ви изпратим писмен отговор на Вашата електронна поща, в който ясно ще посочим причините за забавата, както и срока, в който ще получите решението ни по жалбата Ви, който срок няма да надвишава 35 /тридесет и пет/ работни дни от получаването на жалбата Ви.

5. Ако не уважим жалбата Ви относно платежната услуга или ако не получите отговор в сроковете, посочени по-горе, може да отнесете спора към секторна Помирителната комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите на следния адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 4, тел. тел. 02/933 0565 или 0700 11 122, интернет страница https://www.kzp.bg; електронна поща: adr.payment@kzp.bg или чрез Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: https://ec.europa.eu/odr.

6. При изчерпване на възможностите за помирение и извънсъдебно решаване на споровете, същите се отнасят до компетентен български съд.

Чл. 22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1. Настоящите Общи условия и правоотношенията между нас се уреждат от българското право и са предмет на изключителната юрисдикция на българските съдилища. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, свързани с платежни услуги, се прилага Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и нормативните актове за неговото прилагане, както и действащото българското законодателство.

Чл. 23. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Общи условия са приети с решение на управителя на Дружеството от 12.04.2022 г. и влизат в сила от 12.04.2022 г. Приложението „Такси и лимити“, Политиката за поверителност и Политиката за сигурност представляват неразделна част от настоящите Общи условия.

2. Настоящите Общи условия са променени в частта на Приложението “Такси и лимити” с решение на управителя на “Еконт финансови услуги” ЕООД от 21.06.2022 г., взето във връзка с промяна в таксата за поддръжка и обслужване на сметката в Портфейл Екойнтс, в сила от 29.06.2022 г. за всички потребители на Екойнтс, регистрирани след 28.06.2022 г., а за потребителите, които са се регистрирали до 28.06.2022 г. (включително), промените влизат в сила от 30.08.2022 г.

3. Настоящите Общи условия, заедно с Приложението „Такси и лимити“, неразделна част от Общите условия, са променени с решение на управителя на “Еконт финансови услуги” ЕООД от 04.07.2022 г. във връзка с въвеждането на нови платежни услуги - внасяне и теглене на пари в наличност по сметка ecoints. Тъй като промените са във Ваша полза, ще влязат в сила незабавно, считано от 01.11.2022 г. за всички Потребители, като Вие имате право да прецените дали да ги ползвате.

4. Настоящите Общи условия, заедно с Приложението „Такси и лимити“, неразделна част от Общите условия, са променени с решение на управителя на “Еконт финансови услуги” ЕООД от 01.09.2022 г. във връзка с промяна в изискванията за налична версия на операционната система на мобилното устройство, на което може да се използва приложението Портфейл Екойнтс, както и във връзка с временно преустановяване на възможността за заплащане на годишна такса за поддръжка и обслужване на сметката в Портфейл Екойнтс. Тъй като промените не са свързани с промяна на услуги и ценови параметри, ще влязат в сила незабавно, считано от 01.11.2022 г. за всички Потребители, като Вие имате право да прецените дали да ги ползвате.

5. Настоящите Общи условия, заедно с приложението „Такси и лимити“, неразделна част от Общите условия, са променени с решение на управителя на „Еконт финансови услуги“ ЕООД от 01.11.2022 г. във връзка с преустановяване считано от 01.01.2023 г. на издаването и поддържането на електронна карта с марка Bcard на НКПС в ограничена мрежа, собственост на „Борика“ АД и с решение от 22.11.2022 г. във връзка с въвеждане на възможност за заплащане чрез Портфейл Екойнтс на сметки за комунално-битови услуги. Промените, свързани с добавяне на новата услуга за заплащане на сметки за комунално-битови услуги, ще влязат в сила незабавно, считано от 22.12.2022 г. за всички Потребители, като Вие имате право да прецените дали да ги ползвате. Промените, свързани с преустановяване издаването и поддържането на електронна карта с марка Bcard на НКПС влизат в сила за всички потребители на Портфейла, считано от 01.01.2023 г.

6. Настоящите Общи условия са променени във връзка с промяна в правно-организационната форма на дружеството от „Еконт финансови услуги“ ЕООД на „Еконт финансови услуги“ ООД.

7. Настоящите Общи условия са променени в частта на Приложението “Такси и лимити” с решение на управителя на “Еконт финансови услуги” ООД от 02.03.23 г., взето във връзка с продължаване начисляването на досегашните такси за платежни операции и предоставяни услуги по сметка екойнтс под формата на План Плюс и дефинирането на нов абонаментен план - План Старт – основан на безплатно месечно поддържане на сметка екойнтс и завишени такси за всички извършвани платежни операции и предоставяни услуги. Тъй като промените не са свързани с промяна на предоставяни услуги и ценови параметри, а касаят само въвеждане на нов абонаментен План Старт, ще влязат в сила незабавно, считано от 04.04.2023 г. за всички Потребители, като Вие имате право да прецените дали да го ползвате.

Настоящата редакция на Общите условия е в сила от 04.04.2023 г.

Вид услуга Таксуване на база абонаменти планове
План Плюс *
(активира се по подразбиране, в случай че не е избран друг план)
План Старт
Откриване на сметка Безплатно Безплатно
Такса за поддръжка и обслужване на сметката
(удържа се ежемесечно автоматично от сметката на датата, на която изтича първия месец, следващ двумесечния период, за който не се дължи такса)
Месечна такса 0 лв. за първите 2 месеца, считано от датата на откриване на сметката, след това 1,55 лв. на месец * 0 лв.
Зареждане (захранване) на сметка с платежна карта ** 0,69% от сумата 0,99% от сумата
Внасяне на суми в брой в офис на представител на Еконт финансови услуги ООД
До 500 лв. 3 лв. 3 лв.
От 501 до 1000 лв. 4 лв. 4 лв.
От 1001 до 1500 лв. 5 лв. 5 лв.
От 1501 до 2000 лв. 6 лв. 6 лв.
Теглене на суми в брой в офис на представител на Еконт финансови услуги ООД
До 500 лв. 4 лв. 4 лв.
От 501 до 1000 лв. 5 лв. 5 лв.
Проверка на наличността по сметката 0 лв. 0 лв.
Изходящ превод към потребител в портфейла 0 лв. 0 лв.
Изходящ превод извън портфейла
(към IBAN при друг доставчик на платежни услуги) ***
0,69 лв. 0,99 лв.
Входящ превод 0 лв. 0 лв.
Плащане на сметки за комунално-битови услуги 0,22 лв. 0,39 лв.
Минимална налична сума по сметката 0 лв. 0 лв.
Заплащане на услуги към Еконт Експрес ООД 0 лв. 0 лв.
Еднократна такса за обработка на запор
(при всяко постъпило запорно съобщение се дължи отделна еднократна такса за обработка на запор)
24 лв. 30 лв.
Такса за издаване на документи 24 лв. 30 лв.
Такса за неоснователно оспорване или анулиране на вече нареден превод по искане на клиента 24 лв. 30 лв.

* В случай че клиент избере да премине от План Плюс към План Старт, условията по План Плюс остават валидни до датата, на която приключва едномесечният абонаментен период. На последния ден от абонаментния период ecoints събира дължимата такса и активира План Старт, като от този момент нататък ще се прилагат таксите съгласно условията на План Старт.
** Възможно е банката Ви да прилага такси за зареждане на дигитален портфейл
*** Дължи се и при възстановяване на суми по платежна карта или при превод по сметка с IBAN при друг доставчик на платежни услуги, свързано със закриване на сметка.

Максимален лимит
Изходящ превод към потребител в портфейла Изходящ превод извън портфейла (към IBAN при друг доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ или клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната)
Еднократна операция До 1 956 лв. До 5 000 лв.*
Месечен лимит До 10 000 лв.** До 19 000 лв.**
Максимална сума на общ месечен лимит за всички плащания 29 000 лева

* При операции за суми над 1 956 лева се изисква попълване на декларация за произход на средствата
** При достигане на лимита няма да може да извършвате повече преводи до края на съответния месец

Максимален дневен лимит Максимален седмичен лимит Максимален месечен лимит
Внасяне на суми в брой До 2000 лева До 4000 лева До 8000 лева
Теглене на суми в брой До 1000 лева До 2000 лева До 4000 лева